Siccaro søger en Supply Chain Coordinator

For English scroll down

Har du erfaring med - og interesse for - produktion, indkøb og logistik i en lille virksomhed med store ambitioner? Så kan dette job som Supply Chain Coordinator måske være noget for dig.

Om jobbet

Jobbet som ”Supply Chain Coordinator” er en nyoprettet stilling med direkte reference til vores Produktions Manager, der står for indkøb, produktion og logistik. Produktionen i Siccaro er kompleks. Vi samarbejder med mange forskellige leverandører, hvoraf en stor del har været med på hele rejsen, der startede for 9 år siden.

Du vil få det overordnede ansvar for at vedligeholde, udvide og udvikle produktionen. Det betyder, at din hverdag vil gå med at få styr på produktionsplanlægning af vores egen produktion, som foregår i udlandet. Derudover skal du stå hjælpe med at optimere vores indkøb, så vi hele tiden kan være konkurrencedygtige i markedet. Endelig vil det være en fordel hvis du har kendskab/erfaring med spedition, da vi også har mange forsendelser, der skal koordineres.

Du skal arbejde selvstændigt og konstruktivt og ikke mindst være handlekraftig, da vi af til tager hurtige beslutninger, som der skal eksekveres på her og nu.

Opgaverne

Dine opgaver og ansvarsområder bliver:

  • At planlægge egen produktion, hvilken skal fordeles på kvartalsordrer og den involverer flere systuer, og leverandører af råvarer fra mange lande.
  • At planlægge indkøb af færdigvarer hos leverandører
  • At vedligeholde og optimere produktionen
  • At bestille og registrere modtagelse af råvarer
  • At bestille og registrere modtagelse af færdige produkter
  • At være bindeled mellem produktion og lager
  • At være bindeled mellem shippingagent og leverandører/producenter

  Din faglige profil
  • Du skal kunne nikke genkendende til nedenstående kvalifikationer
  • Erfaring i produktionsplanlægning helst egen produktion
  • Gode evner for indkøb og spedition
  • Navigerer gerne i såvel kendte som ukendte programmer bl.a. Rackbeat og E-conomic
  • Har en praktisk tilgang til problemløsning
  • Er flydende på engelsk i skrift og tale
  • Stor fordel, hvis du har kendskab til tekstiler og produktion af tekstilvarer.

  Din personlige profil

  Det er vigtigt, at du som person

  • Kan håndtere at arbejdsgange skifter form, da vi er en vækstvirksomhed der regelmæssigt skifter gear og vilkår.
  • Er serviceminded og kan indgå konstruktivt med dialogen med vores leverandører
  • Har sans for detaljen uden at miste overblikket.
  • Tør tage beslutninger og arbejde selvstændigt
  • Arbejder struktureret og konstruktivt, da der ofte er mange bolde i luften og nogle vigtigere end andre
  • Kan tage initiativ, også når det gælder opgaver udenfor eget skrivebord
  • Har en positiv indstilling og en god og respektfuld kommunikation
  • Er energisk, engageret, smilende og har gå-på-mod

  Du tilbydes

  Du tilbydes en spændende og udviklende stilling i en lille, stærk og modig virksomhed bestående af effektive og passionerede medarbejdere med forskellig kulturel baggrund, som gør dagene farverige. Vi efterstræber, at det skal være sjovt, udviklende og udfordrende at arbejde for og med Siccaro og vi er alle interesserede i, at du skal have succes hos os, og at du får lyst til at være en del af Siccaros videre færd ud i den store verden.

  Hvis vi har vakt din interesse

  Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående beskrivelse og kan se dig som en del af Siccaro holdet, vil vi se frem til at modtage en kortfattet ansøgning samt CV fra dig. Vi gennemgår ansøgningerne løbende, så der er ingen grund til at vente til ansøgningsfristen mandag 27. september 2021 med at kontakte os. Send ansøgning og CV til e-mail: production@siccaro.com. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Charlotte Stahrenberg på tlf.: 60437060

  Om Siccaro:

  Siccaro er en kreativ og innovativ virksomhed, som udvikler, producerer og sælger kvalitetsprodukter til hunde. Vi har udviklet flere produkter, men vores primære produkt er en tørredragt, der tørrer våde hunde hurtigt. Til glæde for hundene, men især også deres ejere.

  Som mange gode opfindelser gennem historien opstod Siccaro’s tørredragt næsten ved et tilfælde, men det har absolut ikke gjort, at vi ikke har taget det alvorligt eller ikke brænder for det, som vi laver. Tværtimod er det blevet en passion at forfine, udvikle og udfordre vores produkter, så funktion og kvalitet aldrig bliver 2. prioritet, og vi er ret stolte af den glæde vores produkter skaber hos vores kunder.

  Siccaro’s produkter afsættes i 18 lande og efterspørges i stadig flere. Vores mål er at gøre Siccaro til et verdenskendt kvalitetsbrand, som forbedrer og forenkler hverdagen for hundeejere ud fra en bæredygtig og innovativ idé.

  Vi vil være med til at skabe en ny hundekultur omkring menneskets bedste ven en proces, som udvikler sig hurtigere, end vores nuværende stab kan følge med i fra vores hovedkontor i Sorø.

  Are your our new Supply Chain Coordinator?
  Do you have experience in production, purchasing and logistics? Would you like to work in a small company with big ambitions?

  About the job

  Siccaro’s Supply Chain Coordinator is a new position reporting directly to the Production Manager, with responsibility for purchasing, production and logistics. Siccaro’s production is complex. We work with several well-established suppliers, many of whom have been with us for the entire Siccaro journey over the past nine years.

  You will have overall responsibility for maintaining, expanding, and developing production. Your working day will involve planning of our own production which takes place outside of Denmark. As well as this, you will be required to help optimise our purchasing to keep us as competitive as possible. It would also be a great advantage if you have experience with expediting as we have a considerable distribution of our own which requires coordinating.

  You will need to work independently and constructively, and not least be a good negotiator. We are an agile company. We move fast and take quick decisions.


  Your tasks and main areas of responsibility will be:
  • To plan our production, divided into quarterly orders, and involving several producers and suppliers of raw materials from many countries. 

  • Develop purchasing plan 

  • To maintain and optimise production 

  • To order and register receipt of raw materials 

  • To order and register receipt of finished products 

  • To be the link between production and warehouse 

  • To be the link between shipping agents and suppliers/producers 


  Your professional profile
  Does this sound like you?
  • Experience with production planning - ideally own production 

  • Abilities and experience within purchasing and expedition 

  • Comfortable to work with various IT – solutions, including Rackbeat and E-conomic 

  • Have a practical approach to problem solving 

  • Fluent in both written and spoken English 

  • It would be a major advantage if you are familiar with textiles and the production of textile 
goods

  Your personal profile
  • It is important that you: 
can handle changing workflows in a company which is constantly evolving, changing gear and facing new challenges 

  • are service-minded and can have constructive discussions with our suppliers 

  • have a sense for detail without missing the bigger picture 

  • dare to take decisions and work independently 

  • work in a structured and constructive manner, juggling many tasks 

  • can take initiative, also when it concerns tasks beyond your usual remit 

  • have a positive attitude and are respectful in your communications 

  • are energetic, engaged and positive with plenty of get-up-and-go

  We are offering
  
We are offering you an exciting and developing post in a small, strong and ambitious company made up of effective and passionate colleagues with diverse cultural backgrounds. It’s an exciting, dynamic workplace. It’s important to us that it should be fun and challenging to work for Siccaro, and that you should feel part of the success we have already achieved, and the success we aim to achieve in the world.
  If this has piqued your interest
  
If this sounds like you and could see yourself as part of the Siccaro team, we look forward to receiving a concise application and CV from you. We will be considering applications as they arrive, so there is no point in waiting for the deadline of Friday 1st of October, 2021 to contact us. Please send your application and CV to production@siccaro.com. If you have any questions, you are welcome to ring Charlotte Stahrenberg on tel: 60 43 70 60.

  About Siccaro:
  Siccaro is a creative and innovative company which develops, produces, and sells quality products for dogs. We have developed several products, but our primary range is a super-absorbent drying robe for dogs. 
Like many great inventions, Siccaro’s drying robe emerged by accident but, since then, it has been our ongoing passion project to develop and refine the product to achieve the optimum functionality and quality. We are tremendously proud of all our products and the pleasure and convenience they offer our customers. 


  Siccaro’s products are sold in 18 countries, with demand growing in new territories. Our aim is to make Siccaro a globally recognised quality brand whose innovative and sustainable products improve and simplify the everyday lives of dog owners.

  We want to create a new culture around dog ownership, a process which is happening at a pace which our current team is working hard to match from our HQ in Sorø. We hope you will come and join us on our journey.